Tên ảnh: Màu áo tôi yêu Tên tác giả: Chi Đoàn trường Tiểu học Tân Mai 1 Nhân vật: Đoàn viên, học sinh trường TH Tân Mai 1 Đơn vị: Trường TH Tân Mai 1